Forhold ordbok

arrow head/end, pilspiss ( pilhode ). article, innlegg, artikkel. ascending, (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde). aspect ratio, størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold. assertion, forutsetning, påstand, antagelse. asset, eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]. capital asset, formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon]. kjærlighet quiz 2015 pris sukker dating barbering classes Avhengig variabel Dependent variable En variabel/faktor som vi måler endringer i, i forhold til en uavhengig variabel som vi manipulerer. Eksempel: har fysisk trening (uavhengig variabel) en effekt på depresjon (avhengig variabel)? I et klinisk forsøk er utfallet (som forskeren ikke har direkte kontroll over) den avhengige 

23. feb 2015 Flere ord som tidligere var mye brukt, oppleves i dag nedsettende og stigmatiserende. Dette påpekes i teksten til de ordene/begrepene det gjelder. Ordlisten er ingen fasit eller utfyllende liste, men skal være et hjelpemiddel. A B C D E F H I K L M N P R S T U Å  norsk dating app qr codes Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til Clue digital ordbok ("Programvaren"), som nærmere beskrevet i Avtalen og i disse abonnementsvilkårene. . Kunden bekrefter at personopplysningene er oppgitt frivillig, og at Kunden i forhold til den enkelte bruker har rett til å utlevere disse opplysningene til 9. nov 2015 Norsk Ordbok – ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Norsk ordbok. Gjengitt med Interessen fikk sterk vekst ved de undersøkelser av norsk historie og norske forhold som ble satt i gang av Gerhard Schøning og biskop Johan E. Gunnerus i Trondheim. Norsk talemål ble undersøkt  menn og følelser Betegner at man innenfor organisasjoner evaluerer virksomheten sin i forhold til dem man oppfatter egner seg best innen en gitt bransje. Gjerne del av kontinuerlig arbeid for å forbedre produktivitet, verdiskaping og motivasjon. Organisasjonen kan benchmarke mot egne avdelinger, konkurrenter i egen bransje eller  sukker.no blokkering Dersom det er noen som kan si oss noe om forholdet mellom Anthony og Angela, er det henne, Sonia Galiano. - Vet du hva? jeg har lært litt italiensk. - Er det sant? Det er jo fantastisk, ei god ordbok for sparepengene mine og satte meg til å lese. Jeg er selvlært. I byen har jeg flere italienske venner som er kommet hit for å 

lappegro subs. frosk marabakkje subs. bratt botnskråning langs stranda reita verb drikke, feste (også brukt som substantiv for 'fylla') Reset stadnamn skipsportsenter i Volda rivar subs. erigert penis røle verb skryte, gjerne med eit avslappa forhold til sanninga rås subs. sti slepebrølar subs. bærbar kassettspelar, ghettoblaster f sjekker Gerald Caplan (1964) utvidet forebyggingsbegrepet i forhold til det som hadde vært vanlig i folkehelsearbeid, og spesifiserte det i forhold til tre stadier i sykdoms- eller problemforløpet: før sykdommen eller problemet oppstår (primærforebygging), når sykdommen eller problemet har oppstått og er "aktivt"  For 1 dag siden Bortsett fra forskjellen i ingrediensene og forholdene ganske like, selv om man i nyere tid har kuttet en del ned på både sukker og smør. Her er oppskriften fra Stabekks kokebok fra nitten-pil-og-bue: Dette er et bilde fra den sagnomsuste Stabekks kokebok. Selv om jeg ikke bruke bolleoppskriften mer, 

17. apr 2015 Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre. Forvitring: Naturlig prosess som fører til nedbryting av det faste fjell. Prinsipielt finnes to typer, kjemisk forvitring og mekanisk forvitring (frostsprengning). Frostsprengning: Forvitringstype  søster: pike, kvinne i forhold til den eller dem hun har felles foreldre med; i religion kvinne sett i forhold til den eller dem hun har religiøst fellesskap med; sykepleier. Av norrønt systir gjennom germansk *swésōr-, avledet av indoeuropeisk *swesor-, som vi finner igjen i fransk soeur, irsk siur, litauisk sesuo, russisk sestrá og (4k jpg); akkresjon: Oppsamling av støv og gass i større legemer som stjerner, planeter og måner. albedo: Forholdet mellom reflektert og innkommende lys for et legeme, et mål på reflektivitet eller intrinsikk lysstyrke av et objekt. En hvit, perfekt reflekterende flate vil ha en albedo på 1.0, mens en perfekt totalabsorberende  login møteplassen zgt En misfarging av huden forårsaket hormonelle forhold, rammer særlig gravide (og p-pillebrukere) og kalles gjerne svangerskapsmaske. cholangiografi. se kolangiografi. cholangiom. se kolangiom. cholangiopankreatikografi. se kolangiopankreatikografi. cholangitt. se kolangitt. cholecystitt. se kolecystitt. cholecystolithiasis. 19. mai 2011 det sted der sprengningsarbeidet settes i gang. ansett. - punktet der en begynner å bore. ANFO. - sprengstoff fremstilt av ammoniumnitrat og dieselolje i et bestemt blandingsforhold. ANFO = Ammonium Nitrate Fuel Oil avviksmåling av borehull. - innmåling av retning og dybde av borhull i forhold til oppsatt.

betryggende sikkerhet eller et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, karakteristiske trekk ved saksforholdet, kriteriene som skal benyttes, antatte brukeres behov, relevante karakteristiske trekk ved den ansvarlige part og dens omgivelser, samt andre forhold, for eksempel transaksjoner, betingelser og skikker  forholdet mellom innholdet i et reguleringsmagasin for vannkraftverk og fullt magasin. Gasskraftverk varmekraftverk som bruker gass som brensel. Gassturbinverk varmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen. Generator roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.Tom Hustad, Stör norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Troms0 alle Stilfacetten — sein Stil ist sachlich nüchtern bei der Schilderung der realen. Europa i smeltedigelen, Norskstil som tar for seg forholdet mellom Norge og EU og Europas fortid og future your chosen career essays Den store teksten som står  dating tips based on zodiac sign romfamilie som er bosatt i Tsjekkia. Hun oppdaget at det ikke finnes en ordbok mellom norsk og romanes. Da hun ble spurt av Kunsthall Oslo om å gjøre et prosjekt i forhold til romfolk i Oslo, fikk hun ideen om å synliggjøre den manglende ordboken, forklarer Ramsdal, som i samarbeid med Gabrielsen stiller spørsmålet om  20. jan 2016 en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. En aksjes risiko, dvs svingninger, kan deles opp i systematisk og usystematisk risiko.

Informasjon kan også defineres som data som gir mening og som derfor forteller oss noe om de forhold som er gjenstand for undersøkelsen. Vi skiller mellom ulike typer informasjon: Etter kilde: Primær informasjon – informasjon framskaffet med utgangspunkt i primærdata,; Sekundær informasjon – informasjon framskaffet  29. des 2016 Skatteforvaltningsloven regulerer alle forhold knyttet til behandlingen av skattesaker, inkludert Skatteetatens saksbehandling, adgang til å foreta kontroll, adgang til å treffe endringsvedtak om skatt og adgang til å ilegge administrative reaksjoner som tvangsmulkt og tilleggsskatt. Loven regulerer også dine Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse. 1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler. 2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å  sjekking på nett jensen 14. mar 2008 ordliste, ord og uttrykk, ordbok, uttrykk. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet. Blow-out

Forholdet mellom trykk og deformasjon (med negativt fortegn) ved statisk sammentrykking. Carbon steel; Karbonstål stål; Egenskapene er hovedsaklig er bestemt av karboninnholdet uten karakteristiske mengder av andre elementer. Carburization/carbonization; Karburisering/karbonisering; Innføring av karbon i ei legering  blind date stavanger Betydningen av i forhold til: (sammenlignet med): sammenlignet med (i forhold til): vis-à-vis i form av intoleration i forhold til om; i referanse til. samm 19. apr 2017 Her er en alfabetisk liste over ord og uttrykk som er vanlig å bruke av kemner og Skatteetat, men som er ukjent for mange. Arbeidsgiveravgift – en avgift som arbeidsgiver må betale til staten for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Debitor – det samme som skyldner, det vil si en 

Økologi og Evolusjonslære - ordliste

En kalkulering av odds i forhold til den estimerte endelige størrelsen på potten. Følgelig vil forventet profitt legges til oddsene. Eksempel: du har et dobbeltsidig straight-drag på turn og får pottoddsene 4,5:1. Dersom du forventer å treffe og tjene et ytterligere stort bud på river, vil du ha impliserte odds på 5,5:1. Tilbake til  norsk youtuber økonomisk statistikk, og dekker i noen grad også sosiale forhold. Et annet utgangspunkt for utvalget er ord og begreper som forekommer i SSBs publikasjoner. Formålet med utgivelsen er først og fremst å fremme ensartet bruk av ord og begreper innenfor de ulike delene av Statistisk sentralbyrå. Ordlistene vil kunne være et  Oslo: Aschehoug. Morrigi, Sigrun Nygaard (2007): La hendene snakke: Ordbok i : Aschehoug. Braadland Tegnene er plukket ut i forhold til at de skal være støttende til tale (hovedord for å gi forståelse), og at de skal kunne gjøres etter sangens egen rytme. Illustrasjoner og tydelige tegn oppmuntrer barna til 

finn en venn på nett ikea Dekker Etne kommune i Hordaland og Vindafjord kommune i Rogaland. Siste nytt, sport og kultur.

1) Psykosomatisk brukes som en overordnet betegnelse for hvordan psykologiske forhold påvirker normale biologiske prosesser (biologisk psykologi), og eventuelt hvordan psykologiske forhold påvirker sykdomsprosesser eller utløser sykdom (psykobiologi). Kroppens reaksjoner på psykologiske belastninger (stressteori,  Indre forhold. Faktorer som er vesentlig for eiendommens verdi innenfor grensene. Dette gjelder opparbeidelse av tomt, husets stand (vedlikehold, utidsmessighet, st rrelse med mer), strandlinje, brygge/b tplass med mer. Kalibrering Kalibrering er forarbeidet som blir gjort for kunne taksere etter sjablong i kommunen.ORDBOK MED FORKORTELSER OG BEGREPER SOM . hvorfor ting skjer, men har begrenset verdi i forhold til å fremskaffe kunnskap om sikkerhet gjør at man kan klassifiseres en sykdom under en bestemt diagnose. (for eksempel revmatoid artritt). Når pasienter har en bestemt kombinasjon av symptomer. Ordbok. datingside norge kit Benchmark: Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks. Bestordre: Ordre uten limit. Beta-verdi: Et uttrykk for hvordan kursen til en aksje svinger i forhold til  Et norsk essay. 20. mai 2012 Mens avhandling og artikkel er konkluderende, er et essay problematiserende. inn i de nye eksamensoppgavene i norskUnder "Norskfaglig".Brønsted et al. An dem Klassiker Finnur Jónssons ‚Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie' orientiert gliedert Im Vorwort heißt es: “In the book 

3. mar 2008 Dette medfører at ressursen blir for sterkt beskatter i forhold til hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den samlede nytten går ned. Klassiske eksempler er fiskeri og forurensning CO2-utslipp. Knyttet til betingete fornybare ressurser. Allmennmoral. Allment utbredte grunnoppfatningar om rett og  25. jul 2016 Ale-gjær gjærer på toppen av vørteren. Dette er en relativ kort og varm gjæring i forhold til lager-gjær. Ale-gjær: gjær som brukes i ølbrygging; Saccharomyces cerevisiae. Omtales også som overgjær. Gjær som gjærer på relativ høye temperaturer og produserer mer smak enn lager- gjær. Se vår artikkel om Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk. assurance, sikring, All the systematic actions necessary to  elske på engelsk 23. aug 2006 Referanseportefølje: En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (for eksempel basert på obligasjonsindekser eller aksjeindekser) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Relativ volatilitet: Det annualiserte standardavviket til differansen mellom  Overenstemmelse, samsvar, likhet. Å trekke en analogi mellom to slags fenomener er å påpeke visse likheter mellom dem. Brukt blant annet i forbindelse med anvendelse av en rettsregel på et forhold som den ikke uttrykkelig omfatter, med den begrunnelse at forholdet på avgjørende måter ligner de forhold som er regulert 

Sinnssykeloven 1848 Innholdet i Majors lovforslag var i forhold til de rådende forholdene et radikalt forslag. All pleie og behandling av sinnssyke krever kongelig autorisasjon, både densom skal utøves 23Heggstad, Gamalnorsk Ordbok, s. 157. en.«Åndssvakeogepileptikereiasyl».I:SyvendeNordiskemøtefor  free dating sites online Synonymt med bouquet. Aromatisk: Mye duft, ofte fra krydrede eller blomsterpregede druer; Sauvignon Blanc, Gewürztraminer. Astringent: Fysisk følelse som tanninoverskuddet etterlater i munnhulen. Avslutning: Inntrykket vinen gir på slutten av smaksprosessen. Balanse: Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter,  Like før jul lanseres Det Norske Akademis Ordbok. En milepæl for norsk språk og et . In Play Later. + Lists. 27:45. Erika Ribu lot seg irritere og inspirere av folks bruk av "i forhold til". . Ordet trump ga oppslagsrekord i ordboka på nett, og betyr egen og tverr kar eller stor, tung og stiv skapning. Men hva betyr navnet Trump?

Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til vannbasert maskinlakk, UV lakk og PP folie. Fiberretning Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en  Den kvalitative tilnærmingen tilsier en drøfting av de vekslende språksosiale forholdene som definerte rammene for kontakten, og som resulterte i forskjellige som bl.a. ville kreve en fullstendig gjennomgang av Ordbok över svenska språket (SAOB) og Ordbok over det danske sprog (ODS) og Norsk ordbok (NO), ville En antydning om dette er at Falk og Torp i sin etymologiske ordbok under ordet røs også skriver om et ord rus, som har utgangspunkt i et ord som betyr tydning eller Men det er viktig å være klar over at førkrigstidas Storgate ved Alexandra og Folkets hus lå kanskje så mye som 10 meter lenger sør i forhold til gateløpet nå. u andre daten Intemasj onale avtaler og fora - oversikt over intemasj onale avtaler vedr fiskeri/miljø ”Ordboka” - definisjon og drøfting av nøkkelbegreper Miljømerking og armen bunnfauna/flora) Marine parker (fredede områder) Energiutbytte Førevar prinsippet Forholdet miljø/fiskeriforvaltriing i andre land ( USA ) Forurensning fra 

I tillegg, etter som serien har utviklet seg, har Rowlings skrivestil blitt mer sofistikert, og innholdet i bøkene har modnet sammen med hovedpersonen. For eksempel blir romantiske forhold en viktig del av de senere bøkene. Rowling lar ideer om rasisme, folkemord og fordommer komme med i boken; disse er Voldemorts og  datingside norge jobb I fysikken er Ohm forholdet mellom. elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den. Ohms lov, Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm. Overspenningsvern, Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt 

Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! Det at et individ hjelper et annet individ, på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandre. Amensalisme. Forhold mellom to arter der art A hemmes/skades av art B, mens B ikke påvirkes av A. Mest vanlig hos planter og sopp, jfr. allelopati. møte single jenter Den politiske styringskjeden: Forholdet mellom de viktigste politiske organene i Norge. Makten bygger på folket og staten forvalter deres makt. Departement: Ledes av en statsråd og samordner regjeringens politikk på ulike samfunnsområder. Diktatur: En styreform hvor all makt er konsentrert hos en eller noen få personer.

Ofte brukes nedre brennverdi, som ikke inkluderer kondensasjonsvarmen i vanndampen som dannes. Med kondenserende kjeler (der kondensasjonsvarmen gjenvinnes) kan man oppnå virkningsgrader større enn 100 % i forhold til nedre brennverdi. Brenselcelle Elektrokjemisk apparat hvor hydrogen (eller annet brensel) 

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre. Et slikt urimelig grunnlag kan være at man behandler forskjellige personer som står likt i kvalifikasjoner, som om de ikke skulle være likeverdige, fordi de har forskjellig kjønn, livssyn, funksjonshemming  12. sep 2014 Indeksregulering; Når lønninger, sosiale ytelser osv. i tider med ustabile priser blir regulert i forhold til endringer i kpnsumprisindeksen, blir utbetalingene indeksregulert. Dette gjøres for at endringene i disse ytelsene skal skje i takt med den generelle prisutvikling. Indirekte avskrivning; Når det er foretatt en  flørte test er straffedømt i et av medlemslandene. sensitiv personopplysning. Opplysning om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagfor; sikker sone.

-er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger. -er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet for meg. Dersom det er fare for liv og helse, kan  Forholdet til EURATOM-FELLESSKAPET er nedfelt i en egen protokoll i Lisboa-traktaten, som hjemler at visse bestemmelser i de to EU-traktatene, spesielt vedrørende EU-institusjonene, også skal gjelde for Euratom. Traktaten om DEN EUROPEISKE KULL- OG STÅLUNIONEN (ECSC) opphørte 23. juli 2002, da dens  gavetips til svigerinne Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Absorpsjonsevne Materialets evne til å oppta/trekke til seg farge, fuktighet, lys eller liknende. Aksidenstrykksaker Mindre trykksaker som kontortrykksaker, privattrykksaker osv, i motsetning til bøker, tidsskrifter og aviser. B. B-format. Konvoluttformat  26. des 2015 En av de største utfordringene for en nybegynner inne basseng, er antagelig å dimensjonere de forskjellige komponentene i et filterkretsløp riktig i forhold til hverandre. Alle komponentene må være tilpasset størrelsen av bassenget og hverandre. Flaskehalser i filterkretsløpet gir dårlig rensing av vannet.

match bemanning norge 20. apr 2012 Hvis to investeringsobjekter (det kan nemlig være alt mulig) beveger seg i et spesielt mønster i forhold til hverandre, kan dette utnyttes ved å trade på at differansen (spreaden) skal gå tilbake til normalen. Vi har sett på Transocean og Seadrill tidligere. Hvis historisk differanse de siste 5 årene er et snitt 

25. aug 2015 Denne ordboken inneholder forklaringer av en del begreper som brukes på Ved feil eller mangler, kontakt gjerne ordbok@ dating norge rundt 30. sep 2015 BDSM-ordbok. Har du lurt på hva mange av de kryptiske forkortelsene og uttrykkene innen BDSM'ens verden ebtyr? Vi har samlet en mengde kjente og kanskje noe mer ukjente ord og .. Sub er noe man er uansett, mens slave/slavinne-tittelen bare brukes om man er i et forhold med en Mester/Hersker. er biet språklig ikte", og som derfor, brænnende i ånden, ser mere på dets ;me eller, om man vil, på dets person, æn på det fjernerelig- ide, på „Stillinger og Forhold", Dansknorskens forbedring finner da disse nidkære, det ikke ér forslag nok i. Den har som et eget bokmål, således og en egen språklære, en egen ordbok.

tilfeldig, stokastisk. random process, stokastisk prosess. random variable, tilfeldig variabel, stokastisk variabel. range (of a function) (subst.), verdimengde(n). rank (subst.), rang(en). rate of change, derivert, endringsrate(n). ratio (subst.), forhold(et). ratio test, forholdstest(en), forholdskriteriet. rational function, rasjonal funksjon. test match live cricket score

Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til vannbasert maskinlakk, UV lakk og PP folie. Fiberretning Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en  d norgesdate norwegian Alle formatstørrelsene i serien har samme forhold mellom bredde og høyde. Absorpsjonsevne Materialets evne til å oppta/trekke til seg farge, fuktighet, lys eller liknende. Aksidenstrykksaker Mindre trykksaker som kontortrykksaker, privattrykksaker osv, i motsetning til bøker, tidsskrifter og aviser. B. B-format. Konvoluttformat  I tillegg, etter som serien har utviklet seg, har Rowlings skrivestil blitt mer sofistikert, og innholdet i bøkene har modnet sammen med hovedpersonen. For eksempel blir romantiske forhold en viktig del av de senere bøkene. Rowling lar ideer om rasisme, folkemord og fordommer komme med i boken; disse er Voldemorts og 

norges største legobutikk

Betegner at man innenfor organisasjoner evaluerer virksomheten sin i forhold til dem man oppfatter egner seg best innen en gitt bransje. Gjerne del av kontinuerlig arbeid for å forbedre produktivitet, verdiskaping og motivasjon. Organisasjonen kan benchmarke mot egne avdelinger, konkurrenter i egen bransje eller  dating sms in hindi Benchmark: Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks. Bestordre: Ordre uten limit. Beta-verdi: Et uttrykk for hvordan kursen til en aksje svinger i forhold til 

Arkiv for Begreper i politisk ordbok - Civita

Forholdet til EURATOM-FELLESSKAPET er nedfelt i en egen protokoll i Lisboa-traktaten, som hjemler at visse bestemmelser i de to EU-traktatene, spesielt vedrørende EU-institusjonene, også skal gjelde for Euratom. Traktaten om DEN EUROPEISKE KULL- OG STÅLUNIONEN (ECSC) opphørte 23. juli 2002, da dens  nettavisen samliv er straffedømt i et av medlemslandene. sensitiv personopplysning. Opplysning om a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, c) helseforhold, d) seksuelle forhold, e) medlemskap i fagfor; sikker sone. Ofte brukes nedre brennverdi, som ikke inkluderer kondensasjonsvarmen i vanndampen som dannes. Med kondenserende kjeler (der kondensasjonsvarmen gjenvinnes) kan man oppnå virkningsgrader større enn 100 % i forhold til nedre brennverdi. Brenselcelle Elektrokjemisk apparat hvor hydrogen (eller annet brensel) 

En kalkulering av odds i forhold til den estimerte endelige størrelsen på potten. Følgelig vil forventet profitt legges til oddsene. Eksempel: du har et dobbeltsidig straight-drag på turn og får pottoddsene 4,5:1. Dersom du forventer å treffe og tjene et ytterligere stort bud på river, vil du ha impliserte odds på 5,5:1. Tilbake til Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk. assurance, sikring, All the systematic actions necessary to  menn og følelser I fysikken er Ohm forholdet mellom. elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den. Ohms lov, Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm. Overspenningsvern, Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt  Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk. assurance, sikring, All the systematic actions necessary to 

Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! Like før jul lanseres Det Norske Akademis Ordbok. En milepæl for norsk språk og et . In Play Later. + Lists. 27:45. Erika Ribu lot seg irritere og inspirere av folks bruk av "i forhold til". . Ordet trump ga oppslagsrekord i ordboka på nett, og betyr egen og tverr kar eller stor, tung og stiv skapning. Men hva betyr navnet Trump?19. mai 2011 det sted der sprengningsarbeidet settes i gang. ansett. - punktet der en begynner å bore. ANFO. - sprengstoff fremstilt av ammoniumnitrat og dieselolje i et bestemt blandingsforhold. ANFO = Ammonium Nitrate Fuel Oil avviksmåling av borehull. - innmåling av retning og dybde av borhull i forhold til oppsatt. glenn søker kjæreste 23. feb 2015 Flere ord som tidligere var mye brukt, oppleves i dag nedsettende og stigmatiserende. Dette påpekes i teksten til de ordene/begrepene det gjelder. Ordlisten er ingen fasit eller utfyllende liste, men skal være et hjelpemiddel. A B C D E F H I K L M N P R S T U Å  Oslo: Aschehoug. Morrigi, Sigrun Nygaard (2007): La hendene snakke: Ordbok i : Aschehoug. Braadland Tegnene er plukket ut i forhold til at de skal være støttende til tale (hovedord for å gi forståelse), og at de skal kunne gjøres etter sangens egen rytme. Illustrasjoner og tydelige tegn oppmuntrer barna til 

Overenstemmelse, samsvar, likhet. Å trekke en analogi mellom to slags fenomener er å påpeke visse likheter mellom dem. Brukt blant annet i forbindelse med anvendelse av en rettsregel på et forhold som den ikke uttrykkelig omfatter, med den begrunnelse at forholdet på avgjørende måter ligner de forhold som er regulert Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! date no date latex Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til Clue digital ordbok ("Programvaren"), som nærmere beskrevet i Avtalen og i disse abonnementsvilkårene. . Kunden bekrefter at personopplysningene er oppgitt frivillig, og at Kunden i forhold til den enkelte bruker har rett til å utlevere disse opplysningene til 

I fysikken er Ohm forholdet mellom. elektrisk spenning over komponenten og elektrisk strøm gjennom den. Ohms lov, Ohms lov omhandler forholdet mellom Volt, Ampere og Ohm. Overspenningsvern, Overspenningsvern skal hindre at elektriske anlegg og apparater skal slås ut i tordenvær. I en bolig bør du ha et såkalt  Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse. 1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler. 2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å  russian dating daily mail Forholdet til EURATOM-FELLESSKAPET er nedfelt i en egen protokoll i Lisboa-traktaten, som hjemler at visse bestemmelser i de to EU-traktatene, spesielt vedrørende EU-institusjonene, også skal gjelde for Euratom. Traktaten om DEN EUROPEISKE KULL- OG STÅLUNIONEN (ECSC) opphørte 23. juli 2002, da dens  tilfeldig, stokastisk. random process, stokastisk prosess. random variable, tilfeldig variabel, stokastisk variabel. range (of a function) (subst.), verdimengde(n). rank (subst.), rang(en). rate of change, derivert, endringsrate(n). ratio (subst.), forhold(et). ratio test, forholdstest(en), forholdskriteriet. rational function, rasjonal funksjon.

forholdet mellom innholdet i et reguleringsmagasin for vannkraftverk og fullt magasin. Gasskraftverk varmekraftverk som bruker gass som brensel. Gassturbinverk varmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen. Generator roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. russland kvinner Synonymt med bouquet. Aromatisk: Mye duft, ofte fra krydrede eller blomsterpregede druer; Sauvignon Blanc, Gewürztraminer. Astringent: Fysisk følelse som tanninoverskuddet etterlater i munnhulen. Avslutning: Inntrykket vinen gir på slutten av smaksprosessen. Balanse: Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter,  19. apr 2017 Her er en alfabetisk liste over ord og uttrykk som er vanlig å bruke av kemner og Skatteetat, men som er ukjent for mange. Arbeidsgiveravgift – en avgift som arbeidsgiver må betale til staten for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Debitor – det samme som skyldner, det vil si en 

Ordbok - Vintervoll - Din lokale elektriker

Forholdet mellom trykk og deformasjon (med negativt fortegn) ved statisk sammentrykking. Carbon steel; Karbonstål stål; Egenskapene er hovedsaklig er bestemt av karboninnholdet uten karakteristiske mengder av andre elementer. Carburization/carbonization; Karburisering/karbonisering; Innføring av karbon i ei legering arrow head/end, pilspiss ( pilhode ). article, innlegg, artikkel. ascending, (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde). aspect ratio, størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold. assertion, forutsetning, påstand, antagelse. asset, eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]. capital asset, formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon]. ny dating app vm Like før jul lanseres Det Norske Akademis Ordbok. En milepæl for norsk språk og et . In Play Later. + Lists. 27:45. Erika Ribu lot seg irritere og inspirere av folks bruk av "i forhold til". . Ordet trump ga oppslagsrekord i ordboka på nett, og betyr egen og tverr kar eller stor, tung og stiv skapning. Men hva betyr navnet Trump? arrow head/end, pilspiss ( pilhode ). article, innlegg, artikkel. ascending, (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde). aspect ratio, størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold. assertion, forutsetning, påstand, antagelse. asset, eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]. capital asset, formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon].

29. des 2016 Skatteforvaltningsloven regulerer alle forhold knyttet til behandlingen av skattesaker, inkludert Skatteetatens saksbehandling, adgang til å foreta kontroll, adgang til å treffe endringsvedtak om skatt og adgang til å ilegge administrative reaksjoner som tvangsmulkt og tilleggsskatt. Loven regulerer også dine  9. nov 2015 Norsk Ordbok – ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Norsk ordbok. Gjengitt med Interessen fikk sterk vekst ved de undersøkelser av norsk historie og norske forhold som ble satt i gang av Gerhard Schøning og biskop Johan E. Gunnerus i Trondheim. Norsk talemål ble undersøkt  best dating reality shows

26. des 2015 En av de største utfordringene for en nybegynner inne basseng, er antagelig å dimensjonere de forskjellige komponentene i et filterkretsløp riktig i forhold til hverandre. Alle komponentene må være tilpasset størrelsen av bassenget og hverandre. Flaskehalser i filterkretsløpet gir dårlig rensing av vannet. Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk. assurance, sikring, All the systematic actions necessary to  kristen bell date (4k jpg); akkresjon: Oppsamling av støv og gass i større legemer som stjerner, planeter og måner. albedo: Forholdet mellom reflektert og innkommende lys for et legeme, et mål på reflektivitet eller intrinsikk lysstyrke av et objekt. En hvit, perfekt reflekterende flate vil ha en albedo på 1.0, mens en perfekt totalabsorberende  arrow head/end, pilspiss ( pilhode ). article, innlegg, artikkel. ascending, (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde). aspect ratio, størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold. assertion, forutsetning, påstand, antagelse. asset, eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]. capital asset, formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon].

l norges beste datingsider 17. apr 2015 Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre. Forvitring: Naturlig prosess som fører til nedbryting av det faste fjell. Prinsipielt finnes to typer, kjemisk forvitring og mekanisk forvitring (frostsprengning). Frostsprengning: Forvitringstype  17. apr 2015 Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre. Forvitring: Naturlig prosess som fører til nedbryting av det faste fjell. Prinsipielt finnes to typer, kjemisk forvitring og mekanisk forvitring (frostsprengning). Frostsprengning: Forvitringstype 

Tom Hustad, Stör norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Troms0 alle Stilfacetten — sein Stil ist sachlich nüchtern bei der Schilderung der realen. Europa i smeltedigelen, Norskstil som tar for seg forholdet mellom Norge og EU og Europas fortid og future your chosen career essays Den store teksten som står 26. des 2015 En av de største utfordringene for en nybegynner inne basseng, er antagelig å dimensjonere de forskjellige komponentene i et filterkretsløp riktig i forhold til hverandre. Alle komponentene må være tilpasset størrelsen av bassenget og hverandre. Flaskehalser i filterkretsløpet gir dårlig rensing av vannet. tips til blind date

Sinnssykeloven 1848 Innholdet i Majors lovforslag var i forhold til de rådende forholdene et radikalt forslag. All pleie og behandling av sinnssyke krever kongelig autorisasjon, både densom skal utøves 23Heggstad, Gamalnorsk Ordbok, s. 157. en.«Åndssvakeogepileptikereiasyl».I:SyvendeNordiskemøtefor  20. apr 2012 Hvis to investeringsobjekter (det kan nemlig være alt mulig) beveger seg i et spesielt mønster i forhold til hverandre, kan dette utnyttes ved å trade på at differansen (spreaden) skal gå tilbake til normalen. Vi har sett på Transocean og Seadrill tidligere. Hvis historisk differanse de siste 5 årene er et snitt  forhold faresignaler Dekker Etne kommune i Hordaland og Vindafjord kommune i Rogaland. Siste nytt, sport og kultur.

forhold - engelsk oversettelse - bab.la norsk-engelsk ordbok

12. sep 2014 Indeksregulering; Når lønninger, sosiale ytelser osv. i tider med ustabile priser blir regulert i forhold til endringer i kpnsumprisindeksen, blir utbetalingene indeksregulert. Dette gjøres for at endringene i disse ytelsene skal skje i takt med den generelle prisutvikling. Indirekte avskrivning; Når det er foretatt en  20. apr 2012 Hvis to investeringsobjekter (det kan nemlig være alt mulig) beveger seg i et spesielt mønster i forhold til hverandre, kan dette utnyttes ved å trade på at differansen (spreaden) skal gå tilbake til normalen. Vi har sett på Transocean og Seadrill tidligere. Hvis historisk differanse de siste 5 årene er et snitt Avhengig variabel Dependent variable En variabel/faktor som vi måler endringer i, i forhold til en uavhengig variabel som vi manipulerer. Eksempel: har fysisk trening (uavhengig variabel) en effekt på depresjon (avhengig variabel)? I et klinisk forsøk er utfallet (som forskeren ikke har direkte kontroll over) den avhengige  få seg kjæreste tips lørdag

forholdet mellom innholdet i et reguleringsmagasin for vannkraftverk og fullt magasin. Gasskraftverk varmekraftverk som bruker gass som brensel. Gassturbinverk varmekraftverk fyrt med gass eller olje, der forbrenningsgassene driver turbinen. Generator roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. gratis kontaktannonser på nett mat 19. mai 2011 det sted der sprengningsarbeidet settes i gang. ansett. - punktet der en begynner å bore. ANFO. - sprengstoff fremstilt av ammoniumnitrat og dieselolje i et bestemt blandingsforhold. ANFO = Ammonium Nitrate Fuel Oil avviksmåling av borehull. - innmåling av retning og dybde av borhull i forhold til oppsatt.

søster: pike, kvinne i forhold til den eller dem hun har felles foreldre med; i religion kvinne sett i forhold til den eller dem hun har religiøst fellesskap med; sykepleier. Av norrønt systir gjennom germansk *swésōr-, avledet av indoeuropeisk *swesor-, som vi finner igjen i fransk soeur, irsk siur, litauisk sesuo, russisk sestrá og søster: pike, kvinne i forhold til den eller dem hun har felles foreldre med; i religion kvinne sett i forhold til den eller dem hun har religiøst fellesskap med; sykepleier. Av norrønt systir gjennom germansk *swésōr-, avledet av indoeuropeisk *swesor-, som vi finner igjen i fransk soeur, irsk siur, litauisk sesuo, russisk sestrá og  norgedating valuta Det skjelnes i hovedtrekk mellom fysikalsk-kjemisk, mikrobiologisk og biologisk vannanalyse. 1. Fysikalsk-kjemisk vannanalyse omfatter måling av fysiske forhold (fargetall, turbiditet, temperatur m.v.) og bestemmelse av forskjellige kjemiske bestanddeler. 2. Mikrobiologisk (bakteriologisk) vannanalyse tar primært sikte på å  er biet språklig ikte", og som derfor, brænnende i ånden, ser mere på dets ;me eller, om man vil, på dets person, æn på det fjernerelig- ide, på „Stillinger og Forhold", Dansknorskens forbedring finner da disse nidkære, det ikke ér forslag nok i. Den har som et eget bokmål, således og en egen språklære, en egen ordbok.

25. jul 2016 Ale-gjær gjærer på toppen av vørteren. Dette er en relativ kort og varm gjæring i forhold til lager-gjær. Ale-gjær: gjær som brukes i ølbrygging; Saccharomyces cerevisiae. Omtales også som overgjær. Gjær som gjærer på relativ høye temperaturer og produserer mer smak enn lager- gjær. Se vår artikkel om  Den politiske styringskjeden: Forholdet mellom de viktigste politiske organene i Norge. Makten bygger på folket og staten forvalter deres makt. Departement: Ledes av en statsråd og samordner regjeringens politikk på ulike samfunnsområder. Diktatur: En styreform hvor all makt er konsentrert hos en eller noen få personer. u damer oslo 2017 26. des 2015 En av de største utfordringene for en nybegynner inne basseng, er antagelig å dimensjonere de forskjellige komponentene i et filterkretsløp riktig i forhold til hverandre. Alle komponentene må være tilpasset størrelsen av bassenget og hverandre. Flaskehalser i filterkretsløpet gir dårlig rensing av vannet.

Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til vannbasert maskinlakk, UV lakk og PP folie. Fiberretning Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere! h sjekker

Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til Clue digital ordbok ("Programvaren"), som nærmere beskrevet i Avtalen og i disse abonnementsvilkårene. . Kunden bekrefter at personopplysningene er oppgitt frivillig, og at Kunden i forhold til den enkelte bruker har rett til å utlevere disse opplysningene til  free dating chat in australia Tom Hustad, Stör norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Troms0 alle Stilfacetten — sein Stil ist sachlich nüchtern bei der Schilderung der realen. Europa i smeltedigelen, Norskstil som tar for seg forholdet mellom Norge og EU og Europas fortid og future your chosen career essays Den store teksten som står  Synonymt med bouquet. Aromatisk: Mye duft, ofte fra krydrede eller blomsterpregede druer; Sauvignon Blanc, Gewürztraminer. Astringent: Fysisk følelse som tanninoverskuddet etterlater i munnhulen. Avslutning: Inntrykket vinen gir på slutten av smaksprosessen. Balanse: Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter, 

Man tar en forutsetning der hvor man mangler fakta eller nok informasjon, og forutsetninger anvendes gjerne for forhold som er særdeles viktig og som dermed vil kreve at man replanlegger dersom endringer oppstår eller forutsetningene viser seg å ikke holde stikk. assurance, sikring, All the systematic actions necessary to  Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til vannbasert maskinlakk, UV lakk og PP folie. Fiberretning Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en  gratis kontaktsider kart 23. aug 2006 Referanseportefølje: En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (for eksempel basert på obligasjonsindekser eller aksjeindekser) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Relativ volatilitet: Det annualiserte standardavviket til differansen mellom  arrow head/end, pilspiss ( pilhode ). article, innlegg, artikkel. ascending, (i) stigende (orden), vokse(nde), øke(nde). aspect ratio, størrelsesforhold, høyde/bredde-forhold. assertion, forutsetning, påstand, antagelse. asset, eiendel, verdigjenstand, (spes.: aktiva) [økon]. capital asset, formuegjenstand, (spes.: realaktiva) [økon].

lappegro subs. frosk marabakkje subs. bratt botnskråning langs stranda reita verb drikke, feste (også brukt som substantiv for 'fylla') Reset stadnamn skipsportsenter i Volda rivar subs. erigert penis røle verb skryte, gjerne med eit avslappa forhold til sanninga rås subs. sti slepebrølar subs. bærbar kassettspelar, ghettoblaster 23. aug 2006 Referanseportefølje: En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (for eksempel basert på obligasjonsindekser eller aksjeindekser) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Relativ volatilitet: Det annualiserte standardavviket til differansen mellom  eric hosmer I tillegg, etter som serien har utviklet seg, har Rowlings skrivestil blitt mer sofistikert, og innholdet i bøkene har modnet sammen med hovedpersonen. For eksempel blir romantiske forhold en viktig del av de senere bøkene. Rowling lar ideer om rasisme, folkemord og fordommer komme med i boken; disse er Voldemorts og  14. mar 2008 ordliste, ord og uttrykk, ordbok, uttrykk. Sjøområdene innenfor kontinentalsokkelens yttergrense inndeles i blokker med en størrelse på 15 breddeminutter og 20 lengdeminutter, med mindre tilstøtende landområder, grenser mot andre staters kontinentalsokler eller andre forhold tilsier noe annet. Blow-out

call and put option values

opteck binary options education_center